สรุปผลประเมิน กองทัพบก เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก593,037.501,043,406.00-75.9 %0.018,821.2212,841.8531.8 %5.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)259,378.16271,112.00-4.5 %0.09,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)708,707.94471,127.4733.5 %5.023,983.3514,161.3541.0 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )342,936.75247,869.0027.7 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)152,144.16121,181.6020.4 %5.07,193.1575.0599.0 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)105,603.2454,131.0048.7 %5.05,642.322,385.8557.7 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)24,827.4426,305.00-6.0 %0.01,577.03646.5059.0 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)120,132.4483,060.0030.9 %5.06,233.261,897.5569.6 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)505,340.53309,860.4138.7 %5.011,485.7017,313.90-50.7 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,703,724.60584,446.0065.7 %5.09,594.433,255.6066.1 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)130,996.7279,943.0039.0 %5.06,774.187,565.25-11.7 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)373,743.03330,649.0011.5 %5.013,939.09863.5093.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)153,552.2794,303.0038.6 %5.06,614.726,569.750.7 %0.5
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,153,089.60876,081.6924.0 %5.028,567.041,301.5095.4 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)135,327.91100,248.0025.9 %5.06,267.663,796.9039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)356,567.84300,009.0015.9 %5.07,009.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,653,465.601,068,977.3035.3 %5.037,530.088,684.5076.9 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,545,767.002,791,687.8049.7 %5.0110,551.154,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)306,489.16155,248.0249.3 %5.013,312.046,648.8550.1 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)740,521.44487,421.0034.2 %5.014,269.929,177.4035.7 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39844,382.06613,517.0627.3 %5.016,950.12655.0096.1 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)730,469.00677,947.007.2 %3.531,634.9526,341.0016.7 %5.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)806,286.69389,903.3851.6 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)112,409.7430,231.0073.1 %5.05,314.02142.5097.3 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)96,211.0711,301.0088.3 %5.05,204.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)95,762.3744,879.0053.1 %5.05,142.062,480.0551.8 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)837,220.69680,644.0018.7 %5.016,849.185,747.5065.9 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)382,301.31278,163.0027.2 %5.07,251.016,051.5016.5 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,316,712.40616,710.6353.2 %5.025,348.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.333,377.53266,740.1920.0 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,347,116.901,132,297.9015.9 %5.08,115.828,377.50-3.2 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,210,653.40726,448.1940.0 %5.03,552.075,367.00-51.1 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.101,452.9023,950.0476.4 %5.02,439.742,381.502.4 %1.0
กสษ.2 กส.ทบ.86,773.7828,615.5067.0 %5.07,704.830.00100.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.35,432.9529,410.0017.0 %5.01,279.35332.5074.0 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)627,872.81353,255.1943.7 %5.012,245.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,723,614.50889,876.5048.4 %5.061,509.949,214.3085.0 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)201,767.0933,922.1983.2 %5.03,842.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)221,717.84141,203.7536.3 %5.04,437.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท300,573.13117,699.0060.8 %5.09,749.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1360,338.53145,267.9159.7 %5.07,298.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.157,026.5663,993.0059.2 %5.03,682.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.26,865.2322,126.6517.6 %5.06,088.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.151,816.4752,765.0065.2 %5.04,100.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1311,596.59149,375.4152.1 %5.08,982.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2416,348.41256,698.2238.3 %5.08,312.737,063.3015.0 %5.0
บชร.3822,728.06551,323.1933.0 %5.015,830.045,740.1563.7 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)69,430.4727,379.5060.6 %5.01,647.361,305.0020.8 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.50,459.955,674.8088.8 %5.01,211.920.00100.0 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.9,487.144,078.5057.0 %5.0721.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)960,029.56481,734.0049.8 %5.015,387.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)167,074.4156,318.4166.3 %5.06,554.196,003.358.4 %4.0
พล.ร.11724,401.25134,378.0081.4 %5.015,374.215,696.0563.0 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)574,311.50167,302.9770.9 %5.013,573.49896.4093.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.2,001,438.401,258,493.5037.1 %5.039,234.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.132,817.7350,367.0062.1 %5.03,184.560.00100.0 %5.0
พัน.สท.39,256.1321,234.8445.9 %5.06,145.630.00100.0 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)877,400.69348,804.3160.2 %5.017,636.9487,256.00-394.7 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)399,626.84103,753.0074.0 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31704,103.25437,152.1637.9 %5.013,324.164,636.0065.2 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)738,042.81332,308.0055.0 %5.015,606.941,710.0089.0 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36659,655.31601,350.388.8 %4.012,327.8212,457.70-1.1 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )387,912.50143,922.5662.9 %5.08,363.313,489.2058.3 %5.0
มทบ.11 และ นขต.498,255.94256,865.0048.4 %5.09,990.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)470,483.63175,212.3862.8 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15236,717.8667,529.0371.5 %5.04,464.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)323,629.5383,427.9074.2 %5.05,539.793,870.2530.1 %5.0
มทบ.22879,435.63316,439.2864.0 %5.020,228.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)586,557.13145,953.0075.1 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)339,241.4497,269.3071.3 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )310,011.7289,761.0071.0 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)417,797.28131,675.2368.5 %5.09,554.055,325.0544.3 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)265,489.56102,668.2061.3 %5.05,936.722,919.5050.8 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)333,331.56143,234.4157.0 %5.07,653.382,171.8571.6 %5.0
มทบ.310587,275.2567,034.8988.6 %5.012,288.639,180.0025.3 %5.0
มทบ.32321,184.56163,198.0249.2 %5.06,979.931,305.0081.3 %5.0
มทบ.34370,793.56146,388.9860.5 %5.08,337.953,586.9057.0 %5.0
มทบ.35406,960.63246,197.0539.5 %5.08,880.078,376.455.7 %2.5
มทบ.37276,341.2280,083.6271.0 %5.06,290.34356.2594.3 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.68,044.6954,723.0019.6 %5.01,281.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)116,693.1437,460.8567.9 %5.02,364.001,118.7552.7 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)240,810.3086,783.0064.0 %5.05,908.874,539.1523.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)301,666.1684,950.1171.8 %5.06,537.942,291.8564.9 %5.0
ร.31 รอ.577,618.44173,887.0069.9 %5.012,326.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)139,437.0534,655.0075.1 %5.08,245.171,168.3585.8 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)295,807.16113,786.0061.5 %5.06,419.635,175.8519.4 %5.0
รพ.ของ ทภ.1454,615.25395,634.2513.0 %5.01,326.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.124,544.7563,459.0049.0 %5.0558.99291.0047.9 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.45,883.4632,708.5528.7 %5.02,652.31469.3082.3 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.98,182.37151,139.30-53.9 %0.02,497.723,866.00-54.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.51,315.7539,865.0022.3 %5.02,777.471,598.0042.5 %5.0
รร.ส.สส.72,815.5053,075.0027.1 %5.03,184.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,468,383.302,740,918.00-86.7 %0.07,870.4010,497.50-33.4 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)433,499.31242,215.3144.1 %5.03,529.542,366.0033.0 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)99,211.4560,916.7138.6 %5.04,417.223,452.7521.8 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก79,938.19111,100.00-39.0 %0.02,344.22496.7578.8 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)223,378.89237,065.00-6.1 %0.06,236.873,209.5548.5 %5.0
ศสท.กส.ทบ.134,745.6662,478.0053.6 %5.08,099.8774,219.60-816.3 %0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 781,918.56318,725.4759.2 %5.031,943.0411,612.2563.6 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)598,119.00250,309.8958.2 %5.026,198.560.00100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)75,878.6627,960.0063.2 %5.07,514.151,618.8078.5 %5.0
รวม 50,325,644 29,686,334 41.01 % 849,273 517,660 0.00 %