สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์697,865.00959,000.00-37.4 %0.08,315.562,189.4373.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย30,098.7213,402.6655.5 %5.012,652.11199.5098.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต22,279.9310,933.9150.9 %5.01,051.81345.7867.1 %5.0
รวม 750,244 983,337 -31.07 % 22,019 2,735 87.58 %