สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 86,596.7734,000.0060.7 %5.05,088.90395.7592.2 %5.0
รวม 86,597 34,000 60.74 % 5,089 396 92.22 %