สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ247,605.03204,000.0017.6 %5.08,737.722,019.4376.9 %5.0
รวม 247,605 204,000 17.61 % 8,738 2,019 76.89 %