สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ112,960.7884,478.0925.2 %5.05,467.23907.6783.4 %5.0
รวม 112,961 84,478 25.21 % 5,467 908 83.40 %