สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน238,349.89355,608.03-49.2 %0.08,822.14947.5089.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร14,310.2411,961.0016.4 %5.01,015.79305.1770.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 134,637.0724,947.0028.0 %5.01,074.81594.7344.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 213,062.769,651.0026.1 %5.0870.92424.1551.3 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบ12,872.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ190.94ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ26,307.8010,086.0061.7 %5.0297.6866.7277.6 %5.0
รวม 326,668 412,253 -26.20 % 12,081 2,338 80.65 %