สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน100,320.0367,000.0033.2 %5.05,667.34214.5096.2 %5.0
รวม 100,320 67,000 33.21 % 5,667 215 96.22 %