สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 98,330.7129,697.8069.8 %5.05,589.17607.4389.1 %5.0
รวม 98,331 29,698 69.80 % 5,589 607 89.13 %