สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 146,609.1980,269.0045.2 %5.07,396.383,786.7548.8 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,468.873,191.0028.6 %5.0513.4330.3694.1 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)11,491.3317,360.00-51.1 %0.04,199.87997.0076.3 %5.0
รวม 162,569 100,820 37.98 % 12,110 4,814 60.25 %