สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 131,800.52110,608.0016.1 %5.07,118.111,062.0085.1 %5.0
รวม 131,801 110,608 16.08 % 7,118 1,062 85.08 %