สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ111,466.9780,836.1727.5 %5.05,467.23807.7985.2 %5.0
รวม 111,467 80,836 27.48 % 5,467 808 85.22 %