สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน194,971.77150,165.0023.0 %5.010,010.28807.9591.9 %5.0
รวม 194,972 150,165 22.98 % 10,010 808 91.93 %