สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)120,513.4779,000.0034.4 %5.05,326.53312.2594.1 %5.0
รวม 120,513 79,000 34.45 % 5,327 312 94.14 %