สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 200,778.38144,811.3027.9 %5.06,661.621,090.6583.6 %5.0
รวม 200,778 144,811 27.88 % 6,662 1,091 83.63 %