สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 126,858.97198.0099.8 %5.04,938.82908.1281.6 %5.0
รวม 126,859 198 99.84 % 4,939 908 81.61 %