สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์933,015.941,196,000.00-28.2 %0.08,431.602,514.2770.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย33,398.9520,334.7239.1 %5.012,655.85427.5096.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต30,114.8013,676.6154.6 %5.01,055.55291.5172.4 %5.0
รวม 996,530 1,230,011 -23.43 % 22,143 3,233 85.40 %