สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ218,468.00132,203.0039.5 %5.05,933.10518.0391.3 %5.0
รวม 218,468 132,203 39.49 % 5,933 518 91.27 %