สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 346,422.47138,579.0060.0 %5.07,630.881,939.0074.6 %5.0
รวม 346,422 138,579 60.00 % 7,631 1,939 74.59 %