สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน253,300.98317,704.06-25.4 %0.08,822.14405.5095.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร12,535.4412,343.001.5 %0.51,016.94162.8684.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 133,765.4619,039.0043.6 %5.01,078.28542.8949.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 213,160.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0865.14248.0671.3 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ28,439.767,131.0074.9 %5.0163.45160.242.0 %1.0
รวม 328,042 356,217 0.00 % 11,946 1,520 87.28 %