สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 258,008.59337,330.00-30.7 %0.058,951.2014,347.3375.7 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60650.9577.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 126,497.82123,374.002.5 %1.029,392.8213,033.6555.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 81,923.18121,150.00-47.9 %0.029,857.006,076.9779.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 59,505.24102,879.00-72.9 %0.06,869.1118,397.27-167.8 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 100,686.22328,000.00-225.8 %0.06,674.724,686.3129.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)29,563.9526,636.009.9 %4.57,978.605,717.8528.3 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 85,811.4229,000.0066.2 %5.09,817.961,585.2583.9 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 953,270.7566,394.4193.0 %5.022,040.827,873.8564.3 %5.0
กองวินัย(วน.) 14,006.207,316.0047.8 %5.02,239.51253.2288.7 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 21,748.743,778.0082.6 %5.02,840.36347.3687.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 141,526.0740,280.003.0 %1.511,288.336,409.6243.2 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 903,897.002,064,240.00-128.4 %0.02,669.755,212.29-95.2 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 104,959.72372,748.00-255.1 %0.01,741.061,772.74-1.8 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,407.74298.2778.8 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20908.107.6 %3.5
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)20,068.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,412.701,025.0376.8 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,458.37701.4389.1 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)9,232.642,929.0068.3 %5.0807.63540.1033.1 %5.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 40,367.0837,000.008.3 %4.09,012.674,996.0744.6 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 76,631.13170,000.00-121.8 %0.015,759.075,216.8366.9 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 28,001.0415,000.0046.4 %5.04,888.692,439.1350.1 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,327.691,055.7768.3 %5.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,760.4716,326.00-10.6 %0.03,419.952,117.7238.1 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0749.211,480.96-97.7 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)28,070.7724,316.0013.4 %5.05,343.49789.0785.2 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 99,773.2170,000.0029.8 %5.013,858.955,615.5959.5 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,048.33612.8570.1 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 39,133.3927,120.0030.7 %5.04,506.33907.8179.9 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,520.72306.6179.8 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,911.78527.6972.4 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,399.7110,150.0052.6 %5.02,971.882,385.5619.7 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร63,114.24136,549.42-116.4 %0.021,249.702,984.8186.0 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร63,402.0081,000.00-27.8 %0.08,837.601,009.7788.6 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.48,253.8525,656.0046.8 %5.011,238.93950.9591.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 124,202.6328,853.20-19.2 %0.04,139.581,937.6053.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2ไม่ครบ15,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,459.41ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 312,462.264,759.4061.8 %5.01,654.512,825.91-70.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 421,644.3015,596.0027.9 %5.03,574.303,392.755.1 %2.5
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 525,779.3110,191.3360.5 %5.04,489.241,969.2556.1 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,768.2412,342.1737.6 %5.02,565.062,013.5021.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร90,877.0596,000.00-5.6 %0.038,331.5696,311.55-151.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง30,080.0241,458.00-37.8 %0.06,337.336,228.351.7 %0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,744.801,672.0091.1 %5.02,231.23383.0882.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.215,147.26-77.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 723,116.7518,562.2019.7 %5.04,524.657,883.86-74.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 924,215.3128,533.00-17.8 %0.03,026.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ115,792.8090,154.4722.1 %5.048,095.87205,764.23-327.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)35,452.3637,528.00-5.9 %0.010,596.753,484.9167.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ83,118.3617,255.0279.2 %5.010,411.1010,055.673.4 %1.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1102,736.4859,153.7142.4 %5.029,168.272,472.1591.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,679.5113,490.0049.4 %5.07,342.355,888.4019.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 323,516.7056,566.00-140.5 %0.03,108.447,785.18-150.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,999.73840.3858.0 %5.0
กองบังคับการปราบปราม30,927.27167,834.00-442.7 %0.05,128.5016,336.45-218.5 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค30,013.3632,927.60-9.7 %0.06,466.603,185.6650.7 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม24,254.2222,304.008.0 %4.04,676.269,678.85-107.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี24,718.5422,040.5710.8 %5.05,405.076,038.98-11.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ40,926.6930,191.0026.2 %5.020,731.741,653.5592.0 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 69,174.3133,021.3352.3 %5.012,815.968,397.1034.5 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ26,378.5016,376.8337.9 %5.04,855.393,748.9922.8 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,718.6316,862.0050.0 %5.02,290.05686.6970.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.55,266.02121,541.92-119.9 %0.02,629.0830,872.61-1,074.3 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ17,029.47174,559.42-925.0 %0.02,136.2371,407.33-3,242.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6012,375.75-34.8 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.53,546.6367,763.00-26.5 %0.09,882.567,237.3326.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว25,744.8815,000.0041.7 %5.05,937.959,321.41-57.0 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)18,811.128,329.0055.7 %5.01,829.84635.4465.3 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,872.761,095.9041.5 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,720.60651.1762.2 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,888.382,705.946.3 %3.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง58,881.3650,931.0013.5 %5.0563,301.441,086.7899.8 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,790.83668.8862.6 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,491.952,420.9330.7 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90704.3858.9 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.601,189.5171.5 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.17,509.9217,498.000.1 %0.53,422.683,940.17-15.1 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,774.03333.7288.0 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.32,320.7520,000.0038.1 %5.03,828.721,501.2560.8 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.26,250.494,974.9081.0 %5.06,213.505,689.838.4 %4.0
บก.ตชด.ภาค 165,562.7064,740.001.3 %0.52,374.353,124.00-31.6 %0.0
บก.ตชด.ภาค 247,507.4639,889.3016.0 %5.03,808.362,486.0534.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 333,915.0626,569.8921.7 %5.083,859.565,996.9092.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 435,069.8118,401.7347.5 %5.05,061.063,986.8521.2 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.57,290.7627,507.0052.0 %5.06,213.6416,573.09-166.7 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.35,356.7113,642.0061.4 %5.07,142.544,353.1339.1 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.49,388.0719,140.5061.2 %5.011,242.178,376.3225.5 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี32,135.2525,366.9921.1 %5.03,760.18295.8092.1 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,515.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0296.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง40,306.06100,902.00-150.3 %0.03,298.85564.4482.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 190,123.8138,360.0057.4 %5.036,036.15690.9798.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1022,909.8537,032.00-61.6 %0.081,954.95602.0099.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 219,181.4929,137.39-51.9 %0.025,453.021,525.7594.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 360,325.6123,292.0061.4 %5.029,185.051,252.6095.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4176,613.4820,160.0088.6 %5.076,505.46489.9699.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 526,103.1112,415.7252.4 %5.08,834.97774.5091.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 52,997.9520,336.0061.6 %5.020,397.02196.6599.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,781.408,884.609.2 %4.541,443.61344.6099.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 819,019.3624,992.56-31.4 %0.093,979.041,750.1598.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,204.9613,722.00-22.5 %0.06,080.02587.8790.3 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน49,111.9545,300.007.8 %3.52,657.11924.5565.2 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,298.39402.0095.7 %5.0846.648.4699.0 %5.0
รวม 5,520,407 6,203,635 -12.38 % 1,742,794 746,088 57.19 %