สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ255,336.78205,000.0019.7 %5.08,737.721,215.1186.1 %5.0
รวม 255,337 205,000 19.71 % 8,738 1,215 86.09 %