สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 389,984.0681,688.0079.1 %5.06,098.82497.0091.9 %5.0
รวม 389,984 81,688 79.05 % 6,099 497 91.85 %