สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน308,729.88208,000.0032.6 %5.06,658.49615.6790.8 %5.0
รวม 308,730 208,000 32.63 % 6,658 616 90.75 %