สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน4,009,146.50126,000.0096.9 %5.06,574.071,497.6677.2 %5.0
รวม 4,009,147 126,000 96.86 % 6,574 1,498 77.22 %