สรุปผลประเมิน กองทัพบก เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก503,251.881,202,643.00-139.0 %0.09,331.7914,347.30-53.7 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)262,873.84304,817.00-16.0 %0.09,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)733,914.00636,572.0013.3 %5.021,632.1014,161.3534.5 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )363,250.09226,965.0037.5 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)162,344.23154,023.915.1 %2.57,221.29970.9086.6 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)119,748.9862,175.0048.1 %5.05,642.322,385.8557.7 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)32,182.4831,942.000.7 %0.51,817.721,283.5029.4 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)133,914.2835,067.0073.8 %5.06,427.122,171.0066.2 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)540,624.88319,180.7241.0 %5.011,587.2723,695.45-104.5 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,777,815.40906,630.0049.0 %5.07,674.663,481.3054.6 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)146,913.7057,598.0060.8 %5.06,792.947,322.00-7.8 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)362,928.59390,318.00-7.5 %0.013,939.091,713.5087.7 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)169,204.84113,946.0032.7 %5.06,517.794,908.1024.7 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,213,863.00777,039.3836.0 %5.028,029.2621,987.7021.6 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)147,840.88110,395.0025.3 %5.06,267.663,796.9039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)373,075.38180,745.0051.6 %5.06,921.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,903,990.601,400,466.5026.4 %5.037,507.0337,755.30-0.7 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,965,346.003,265,133.0045.3 %5.0110,603.684,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)324,542.47168,861.0248.0 %5.012,724.226,648.8547.7 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)784,581.94581,275.0025.9 %5.014,270.895,063.0564.5 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39913,458.00714,323.3821.8 %5.016,915.102,468.1585.4 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)499,351.97737,739.81-47.7 %0.019,821.6727,900.55-40.8 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)875,397.00483,602.4444.8 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)126,980.2635,410.0072.1 %5.05,314.02313.5094.1 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)130,447.8912,944.0090.1 %5.05,292.14702.5086.7 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)101,437.4044,937.0055.7 %5.05,142.062,671.2048.1 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)865,037.81692,251.0020.0 %5.016,435.925,718.0565.2 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)404,946.34289,792.0028.4 %5.07,251.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,462,604.00840,195.7542.6 %5.025,975.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.354,885.78307,258.1913.4 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,456,405.501,496,167.30-2.7 %0.07,573.827,151.805.6 %2.5
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,241,875.101,246,801.00-0.4 %0.03,674.342,408.0034.5 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.111,450.0827,759.8575.1 %5.02,439.741,729.5029.1 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.99,921.3229,650.0070.3 %5.07,704.830.00100.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.38,171.5033,462.0012.3 %5.01,272.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)665,141.56419,507.0036.9 %5.012,241.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,818,469.501,055,814.3041.9 %5.061,554.782,121.4596.6 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)216,582.1631,920.8085.3 %5.03,842.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)234,943.11145,970.3037.9 %5.04,437.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท311,868.13136,007.5056.4 %5.09,542.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1384,127.00183,777.2552.2 %5.07,309.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.167,048.5385,598.0148.8 %5.03,608.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.33,150.057,330.9477.9 %5.06,130.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.164,199.6364,621.0160.6 %5.04,093.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1317,518.31189,433.0940.3 %5.08,663.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.24,371,865.00243,918.2094.4 %5.082,188.607,063.3091.4 %5.0
บชร.3891,789.13577,680.1335.2 %5.015,830.045,740.1563.7 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)65,895.9327,647.0058.0 %5.01,372.051,305.004.9 %2.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.53,102.369,985.5281.2 %5.01,173.400.00100.0 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.9,994.074,862.5151.3 %5.0707.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)1,001,210.60500,397.0050.0 %5.015,090.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)188,444.3941,905.0077.8 %5.06,351.452,616.9058.8 %5.0
พล.ร.11685,119.81128,219.0481.3 %5.013,798.215,696.0558.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)587,900.94233,079.5260.4 %5.012,239.1410,352.3015.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,971,372.901,508,133.8023.5 %5.034,877.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.114,250.8159,858.0047.6 %5.02,578.680.00100.0 %5.0
พัน.สท.45,204.0218,690.0458.7 %5.06,145.630.00100.0 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)952,606.50484,739.0049.1 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)451,752.09111,753.0075.3 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31769,484.25535,959.0030.3 %5.013,324.164,785.5064.1 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)803,909.88420,196.8447.7 %5.015,638.46950.0093.9 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36738,684.19747,636.44-1.2 %0.012,884.6812,263.854.8 %2.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )434,496.88176,312.0659.4 %5.08,300.278,978.55-8.2 %0.0
มทบ.11 และ นขต.536,073.13261,953.0051.1 %5.010,147.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)510,810.78220,283.9156.9 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15187,990.9482,744.5056.0 %5.03,221.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)360,495.25102,395.7471.6 %5.05,546.792,233.5059.7 %5.0
มทบ.221,010,770.30388,487.4761.6 %5.020,473.5214,304.1030.1 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)661,581.88203,214.0069.3 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)381,317.91128,832.9966.2 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )342,112.5395,661.0072.0 %5.06,546.224,032.6038.4 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)476,321.44174,732.6163.3 %5.09,554.056,992.2026.8 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)308,627.13125,314.8959.4 %5.06,038.292,836.5053.0 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)388,174.56142,010.8063.4 %5.07,656.882,171.8571.6 %5.0
มทบ.310679,561.7591,248.8486.6 %5.012,796.455,190.0059.4 %5.0
มทบ.32367,245.91191,783.7347.8 %5.06,979.933,473.5050.2 %5.0
มทบ.34429,817.84173,429.9859.7 %5.08,337.954,852.2541.8 %5.0
มทบ.35440,997.34287,409.8834.8 %5.08,880.075,037.7543.3 %5.0
มทบ.37322,398.09101,085.6368.6 %5.06,290.342,355.0062.6 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.72,277.1336,834.9949.0 %5.01,267.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)131,166.7049,177.3262.5 %5.02,364.001,054.0055.4 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)275,279.5693,457.9966.0 %5.05,280.144,539.1514.0 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)342,431.88126,859.2163.0 %5.06,537.942,291.8564.9 %5.0
ร.31 รอ.647,611.19235,642.0063.6 %5.012,715.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)157,272.0236,574.0076.7 %5.08,245.171,168.3585.8 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)268,110.63132,650.0050.5 %5.05,114.014,940.303.4 %1.5
รพ.ของ ทภ.1496,932.22438,931.3811.7 %5.01,309.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.120,874.0975,065.9937.9 %5.0546.86393.0028.1 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.48,721.5936,432.3925.2 %5.02,741.99518.7081.1 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.91,789.10129,920.80-41.5 %0.02,228.693,951.50-77.3 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.52,419.3747,571.009.2 %4.51,925.562,197.00-14.1 %0.0
รร.ส.สส.73,533.8066,714.009.3 %4.52,243.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,514,576.004,114,885.00-171.7 %0.07,264.566,758.407.0 %3.5
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)459,825.34288,856.7237.2 %5.03,250.402,366.0027.2 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)110,447.1794,558.2214.4 %5.04,125.093,452.7516.3 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก85,421.10129,181.00-51.2 %0.02,433.90496.7579.6 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)207,350.91235,836.00-13.7 %0.04,994.893,214.0535.7 %5.0
ศสท.กส.ทบ.142,244.4177,098.0045.8 %5.07,854.712,767.1064.8 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 842,910.25449,666.2546.7 %5.031,673.4611,390.1064.0 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)632,723.81340,184.3446.2 %5.025,270.9911,794.5553.3 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)82,382.5521,762.0073.6 %5.07,514.151,686.0077.6 %5.0
รวม 57,415,308 36,097,484 37.13 % 930,515 447,573 0.00 %