สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ134,269.23101,893.2224.1 %5.05,467.23807.7685.2 %5.0
รวม 134,269 101,893 24.11 % 5,467 808 85.23 %