สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน123,821.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,673.06530.6588.6 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ44,149.4526,053.0041.0 %5.01,092.09581.6546.7 %5.0
รวม 44,149 26,053 0.00 % 5,765 1,112 80.71 %