สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา90,602.8941,000.0054.7 %5.05,276.5046.4999.1 %5.0
รวม 90,603 41,000 54.75 % 5,277 46 99.12 %