สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 248,826.31215,000.0013.6 %5.06,746.041,271.2981.2 %5.0
รวม 248,826 215,000 13.59 % 6,746 1,271 81.15 %