สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา230,221.20205,000.0011.0 %5.09,278.642,380.7574.3 %5.0
รวม 230,221 205,000 10.96 % 9,279 2,381 74.34 %