สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 255,476.75395,953.00-55.0 %0.058,951.2014,845.9774.8 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.02,949.60507.5382.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 125,224.35163,156.00-30.3 %0.029,392.8215,787.3546.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 81,098.45135,324.00-66.9 %0.029,857.005,235.3582.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 58,340.77116,336.00-99.4 %0.06,596.0017,407.67-163.9 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 101,175.92382,000.00-277.6 %0.06,674.725,362.4019.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)29,247.5526,203.0010.4 %5.07,978.606,143.7223.0 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 85,024.5171,000.0016.5 %5.08,808.201,669.2881.0 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 945,012.9449,243.3094.8 %5.022,122.759,491.4557.1 %5.0
กองวินัย(วน.) 17,736.589,005.0049.2 %5.02,311.69256.4888.9 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 21,529.794,120.0080.9 %5.02,840.36298.2789.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 944,621.752,188,231.00-131.7 %0.02,702.504,353.59-61.1 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 104,233.36414,034.00-297.2 %0.01,741.061,610.777.5 %3.5
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,322.65452.8265.8 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20893.789.1 %4.5
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,412.701,122.3974.6 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,458.371,230.6680.9 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)13,687.813,844.0071.9 %5.0813.912,359.55-189.9 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 39,960.7034,000.0014.9 %5.09,012.675,902.2134.5 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 76,694.20172,000.00-124.3 %0.015,759.075,175.8467.2 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 27,662.6115,000.0045.8 %5.04,861.383,540.5227.2 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,508.351,598.1036.3 %5.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,614.9118,624.00-19.3 %0.03,419.951,898.5544.5 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0749.211,117.22-49.1 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)27,788.1829,790.00-7.2 %0.05,343.49722.4686.5 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 98,768.7981,000.0018.0 %5.013,858.954,331.4168.7 %5.0
กองกฎหมายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 39,115.4618,352.0053.1 %5.04,123.98960.9476.7 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,548.04340.2178.0 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,911.78478.3875.0 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,752.6412,228.0043.8 %5.03,244.992,290.2129.4 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร62,478.87141,156.08-125.9 %0.021,249.702,800.3686.8 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร69,379.4391,000.00-31.2 %0.011,568.71965.2491.7 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.47,768.0735,785.0025.1 %5.011,238.931,248.2088.9 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,958.9828,800.00-20.2 %0.04,139.582,466.6040.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ413.86ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 313,673.094,759.4065.2 %5.01,654.513,297.31-99.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 420,465.8014,568.0028.8 %5.03,574.303,124.3312.6 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 525,885.9212,098.7353.3 %5.04,489.242,119.7552.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,883.2214,398.9627.6 %5.02,565.061,741.2732.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร89,878.67113,000.00-25.7 %0.038,331.5688,333.44-130.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง30,150.2138,529.00-27.8 %0.06,337.338,641.35-36.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,555.662,584.0086.1 %5.02,231.23377.5983.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 722,884.0418,752.6318.1 %5.04,524.656,758.73-49.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ114,460.3093,345.6218.4 %5.048,095.87224,586.48-367.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,432.0740,168.51-10.3 %0.010,596.755,118.5251.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ83,252.5121,422.8274.3 %5.010,411.108,554.1017.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1101,702.2262,020.1039.0 %5.029,168.274,402.6784.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,410.924,563.0082.7 %5.07,342.354,788.2534.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 323,845.3755,875.00-134.3 %0.03,381.5511,163.16-230.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,945.111,160.1640.4 %5.0
กองบังคับการปราบปราม30,615.92175,345.00-472.7 %0.05,128.5017,663.36-244.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค30,045.2933,452.32-11.3 %0.06,440.5515,398.00-139.1 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม24,010.0524,980.00-4.0 %0.04,676.269,713.84-107.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี24,469.6923,109.955.6 %2.55,405.074,943.358.5 %4.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ40,638.8136,759.009.5 %4.520,731.741,913.2590.8 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ26,113.1115,187.3541.8 %5.04,855.393,912.4719.4 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,379.1816,848.0049.5 %5.02,290.05863.8662.3 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.54,653.06101,863.28-86.4 %0.02,654.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ16,858.04164,905.88-878.2 %0.02,136.2371,407.33-3,242.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6014,125.90-53.8 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.54,013.0675,540.00-39.9 %0.09,882.565,947.1839.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)19,121.878,441.0055.9 %5.01,829.84779.6757.4 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,927.381,043.3045.9 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,693.29679.3459.9 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,665.983,064.8516.4 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง37,016.1453,149.00-43.6 %0.0265,583.28829.1099.7 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03719.9953.4 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,491.952,213.2836.6 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90299.3082.5 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,264.6045.8 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.14,671.6616,571.00-12.9 %0.03,613.862,993.3117.2 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,681.5845.2297.3 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.31,995.3722,000.0031.2 %5.03,828.72305.0092.0 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,986.225,366.0079.4 %5.06,213.505,161.4916.9 %5.0
บก.ตชด.ภาค 164,908.5753,712.0017.2 %5.02,374.354,299.50-81.1 %0.0
บก.ตชด.ภาค 246,685.5350,978.60-9.2 %0.03,808.362,754.3027.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 334,034.4829,364.8013.7 %5.083,859.567,926.5090.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 434,703.2219,230.1544.6 %5.05,061.066,884.00-36.0 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.57,630.0227,211.0052.8 %5.06,213.6415,538.62-150.1 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.35,946.9616,291.0054.7 %5.07,115.234,241.2040.4 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.44,559.829,643.5078.4 %5.011,187.557,161.1936.0 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี38,641.2733,574.3213.1 %5.03,761.01155.2095.9 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,409.9310,711.02-2.9 %0.0296.5528.5090.4 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง39,842.11121,022.00-203.8 %0.03,271.54458.1386.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 144,230.6642,368.004.2 %2.018,347.75406.8897.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1020,804.5437,842.00-81.9 %0.061,284.09635.2599.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 219,707.8230,318.38-53.8 %0.025,439.262,157.6991.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 361,055.2225,212.0058.7 %5.028,974.86972.5096.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4172,929.9418,261.0089.4 %5.076,043.80341.0599.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 525,793.4513,078.0049.3 %5.08,715.12640.5092.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 40,168.7320,744.0048.4 %5.015,190.49567.7896.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,737.629,397.003.5 %1.541,787.66198.9399.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 817,520.4325,601.00-46.1 %0.074,436.692,031.4297.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,049.0214,274.00-29.2 %0.05,515.76665.5387.9 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน48,772.08134,304.41-175.4 %0.02,657.111,103.7358.5 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,204.79712.0092.3 %5.0846.64181.9378.5 %5.0
รวม 5,312,757 6,649,638 -25.16 % 1,343,987 724,670 46.08 %