สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 124,321.79198.0099.8 %5.04,938.821,099.3477.7 %5.0
รวม 124,322 198 99.84 % 4,939 1,099 77.74 %