สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ203,216.88321,021.00-58.0 %0.06,499.03188.0097.1 %5.0
รวม 203,217 321,021 -57.97 % 6,499 188 97.11 %