สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา90,834.9649,000.0046.1 %5.05,276.50308.7994.1 %5.0
รวม 90,835 49,000 46.06 % 5,277 309 94.15 %