สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน258,462.78384,957.16-48.9 %0.08,822.141,342.3084.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร26,315.3114,843.0043.6 %5.01,019.25318.7668.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 148,877.7837,373.0023.5 %5.01,075.97815.0124.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 217,074.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0870.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบ20,286.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ343.60ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ28,133.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0313.47595.26-89.9 %0.0
รวม 333,656 437,173 0.00 % 11,231 3,071 0.00 %