สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 93,243.9340,000.0057.1 %5.05,095.16499.0490.2 %5.0
รวม 93,244 40,000 57.10 % 5,095 499 90.21 %