สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 93,305.4211,040.5088.2 %5.05,232.73563.6189.2 %5.0
รวม 93,305 11,041 88.17 % 5,233 564 89.23 %