สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน311,506.31245,000.0021.3 %5.07,108.731,280.8882.0 %5.0
รวม 311,506 245,000 21.35 % 7,109 1,281 81.98 %