สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ109,839.7159,000.0046.3 %5.05,182.70883.0883.0 %5.0
รวม 109,840 59,000 46.29 % 5,183 883 82.96 %