สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์133,529.5997,691.0026.8 %5.06,255.15730.2388.3 %5.0
รวม 133,530 97,691 26.84 % 6,255 730 88.33 %