สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า717,007.75383,860.6946.5 %5.030,477.161,612.6694.7 %5.0
รวม 717,008 383,861 46.46 % 5.0 30,477 1,613 94.71 % 5.0