สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ2,605,610.502,390,317.008.3 %4.0124,475.6566,852.0846.3 %5.0
รวม 2,605,611 2,390,317 8.26 % 4.0 124,476 66,852 46.29 % 5.0