สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,816.09773.0072.6 %5.0281.00152.2945.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ4,628.624,216.008.9 %4.0699.3544.1193.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ2,824.151,632.0042.2 %5.0414.11163.3260.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 132,705.5228,451.0613.0 %5.03,817.98607.5284.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 225,760.2222,613.2612.2 %5.03,829.45281.2592.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 322,237.3120,581.337.4 %3.53,418.64778.3677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 15,051.964,000.0020.8 %5.0452.1467.5585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,279.402,615.0038.9 %5.0319.03117.8063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,453.601,982.0055.5 %5.0425.590.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์4,835.292,199.0054.5 %5.0410.4386.3679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,994.203,310.4033.7 %5.0433.1376.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,433.431,860.0065.8 %5.0319.0376.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ3,969.241,180.0070.3 %5.0337.2476.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,501.071.00100.0 %5.0319.0343.9086.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,306.697,564.00-19.9 %0.01,136.72256.0777.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 24,832.717,169.00-48.3 %0.0837.631,005.15-20.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,266.233,203.0024.9 %5.0851.47456.0046.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,426.241,515.0037.6 %5.0242.97106.4056.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ4,859.302,013.0058.6 %5.0414.11223.2546.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,179.453,887.2024.9 %5.0634.76224.4964.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,723.722,432.00-41.1 %0.0355.221.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,775.264,063.0014.9 %5.01,079.67668.8038.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ15,971.6617,021.00-6.6 %0.01,307.86378.3171.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,243.361,528.0052.9 %5.0585.26183.3568.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,739.641,093.0070.8 %5.0699.350.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,356.811,123.0066.5 %5.0395.09227.0542.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ3,908.844,616.00-18.1 %0.0794.43315.4060.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ21,439.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ697.27ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ5,921.554,610.0022.1 %5.01,307.86215.9183.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ8,881.912,743.0069.1 %5.01,003.61117.8088.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ6,933.8113,456.00-94.1 %0.01,479.01112.9192.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,482.382,503.0076.1 %5.0471.16244.8548.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,221.553,041.005.6 %2.5623.29103.5583.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,221.822,388.0043.4 %5.0493.5931.6293.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ12,976.027,203.0044.5 %5.01,364.91645.9252.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,293.968,011.00-51.3 %0.01,307.8652.7096.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา26,449.6622,490.0015.0 %5.01,007.86713.4529.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ44,270.7714,954.0066.2 %5.0781.83324.8658.4 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,042.382,067.07-1.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,608.971,225.0053.0 %5.0319.03101.7568.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,858.7010,318.00-50.4 %0.01,440.98209.9585.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ31,162.9557,000.00-82.9 %0.02,322.74463.1280.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ6,963.207,945.00-14.1 %0.01,079.67454.1057.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ64,019.8345,918.0028.3 %5.05,605.471,239.7677.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,140.261,800.0065.0 %5.0870.50533.3638.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ6,048.68417.1593.1 %5.0642.30361.0643.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 118,353.7114,738.0019.7 %5.0839.17494.9841.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,641.467,213.00-98.1 %0.0863.03253.5870.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ9,987.558,434.0015.6 %5.0309.22116.5062.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ87,317.5187,409.00-0.1 %0.01,467.93857.0841.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ32,701.8934,540.00-5.6 %0.0648.181,488.63-129.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ85,163.3629,805.0065.0 %5.0451.73561.45-24.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ37,082.4415,588.0058.0 %5.013,145.391,728.6086.9 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย308,044.28306,000.000.7 %0.55,998.021,146.6780.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 3,813.635,000.00-31.1 %0.0851.48721.8415.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,320.27717.0078.4 %5.0300.02270.219.9 %4.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,033,962 868,107 16.04 % 73,849 22,252 69.87 %