สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,636.92817.0069.0 %5.0447.45173.0461.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,782.691,720.0038.2 %5.0543.73109.4479.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,072.781,774.0042.3 %5.0618.5940.7693.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร22,389.7213,067.9941.6 %5.02,710.35723.0073.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร3,557.091.00100.0 %5.0200.9742.7578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,682.26881.0076.1 %5.0235.19154.3434.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,867.59849.0078.0 %5.0425.8285.8379.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,609.09691.0080.9 %5.0222.38107.1551.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,674.46737.0079.9 %5.0295.23149.4949.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,597.77659.0081.7 %5.0265.5286.3567.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,572.20638.0082.1 %5.0201.3499.5250.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,693.07743.0079.9 %5.0178.66108.0239.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,839.13527.0089.1 %5.0221.1749.9477.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,113.573,042.0026.0 %5.01,055.96745.9129.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร2,976.632,315.0022.2 %5.0442.95573.35-29.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,150.282,076.0034.1 %5.0656.62324.8050.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,715.211,604.0040.9 %5.0523.51186.9164.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,640.792,023.0056.4 %5.01,374.61884.9935.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,121.153,358.00-58.3 %0.0515.23895.16-73.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,361.441,684.0061.4 %5.01,208.09638.6347.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)3,491.443,318.005.0 %2.5822.24169.6679.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร11,233.408,250.0026.6 %5.01,512.34243.7583.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,127.401,366.0056.3 %5.0694.650.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,671.62665.0060.2 %5.050.6077.70-53.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร2,973.981,082.0063.6 %5.0675.640.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,770.311,021.0063.1 %5.0523.51188.0664.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,731.493,006.0019.4 %5.0846.78201.3476.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,284.151,123.7012.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,842.935,951.0013.0 %5.01,512.34842.9044.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,354.682,074.0038.2 %5.0732.69279.2961.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,379.7910,734.13-68.3 %0.01,512.3457.0096.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,270.532,266.6030.7 %5.0656.62207.3868.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร10,784.752,990.1072.3 %5.0903.83432.0052.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,727.094,240.00-13.8 %0.0846.7885.0990.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,994.152,610.0034.7 %5.0590.38475.5019.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,911.144,715.00-62.0 %0.0580.5643.5692.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,020.122,278.0079.3 %5.0884.81351.5060.3 %5.0
รจจ.พิจิตร 35,466.0434,265.693.4 %1.5715.02372.6547.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,646.80939.0064.5 %5.0447.4547.4889.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,056.251,096.0964.1 %5.0675.64259.3761.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,140.91752.4076.0 %5.0488.15226.2753.6 %5.0
สปส.จ.พิจิตร3,831.074,725.78-23.4 %0.0903.83627.7530.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,339.474,957.00-48.4 %0.0713.70681.164.6 %2.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,815.985,023.08-31.6 %0.0770.72138.8982.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 129,899.3914,177.7552.6 %5.01,197.96182.9884.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 228,492.1513,629.7552.2 %5.01,310.28347.6373.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,013.934,794.864.4 %2.0332.82501.88-50.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร127,802.0370,644.9944.7 %5.0887.761,243.60-40.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร21,339.5217,745.0016.8 %5.0720.241,484.95-106.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร33,987.1123,379.2931.2 %5.0616.301,305.07-111.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,878.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,959.622,197.0025.8 %5.0637.64155.3975.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,410.867,445.00-68.8 %0.01,532.56377.5575.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร9,371.36288.0096.9 %5.03,344.82180.1294.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร16,121.1920,505.42-27.2 %0.03,794.354,398.93-15.9 %0.0
รวม 505,032 322,340 36.17 % 46,063 23,491 49.00 %