สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,330.53599.0074.3 %5.0376.72129.7965.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา30,862.8023,847.7622.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,279.153,545.5051.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา2,938.472,990.00-1.8 %0.0547.87168.2369.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,272.691,085.0066.8 %5.0623.9330.4295.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,251.7711,514.00-12.3 %0.01,726.86477.8172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,919.20389.0090.1 %5.0209.2079.8461.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,174.52497.0090.4 %5.0321.5068.4778.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,629.62687.0085.2 %5.0228.4663.7072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว369.07338.008.4 %4.0456.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,825.74289.0092.4 %5.0256.1422.9291.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,843.55326.0091.5 %5.0188.0756.9169.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,883.18503.7087.0 %5.0356.4344.7987.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,020.783,928.002.3 %1.0833.14603.3027.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,164.255,322.0062.4 %5.0871.14244.3871.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,213.321,506.9164.2 %5.0871.14566.2035.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,377.62622.0081.6 %5.0604.95352.4041.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,792.181,011.0063.8 %5.0566.9297.7482.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,416.512,208.0035.4 %5.0833.14609.6926.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,069.063,634.0010.7 %5.0948.39315.7166.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,121.512,116.5048.6 %5.01,137.36679.9840.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,856.671,017.0064.4 %5.0547.9039.0792.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,548.3610,887.04-139.4 %0.01,061.30271.0174.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,305.372,193.0033.7 %5.0700.0042.0894.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,583.27740.0053.3 %5.059.890.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,031.31803.0073.5 %5.0680.980.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,651.82666.0074.9 %5.0509.84370.5327.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,127.842,207.4029.4 %5.0662.00310.9753.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา24,590.6842,117.06-71.3 %0.09,390.311,605.2982.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,986.782,897.0027.3 %5.01,080.32883.2418.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,163.951,564.0062.4 %5.0700.00258.7963.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา3,942.114,542.88-15.2 %0.0665.82220.9466.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,581.151,136.0089.3 %5.0680.98508.2525.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,281.732,527.2223.0 %5.0776.09542.5130.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา6,234.573,209.0048.5 %5.0719.01120.1183.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,694.361,722.9053.4 %5.0700.0380.7088.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,503.782,240.4010.5 %5.0418.2921.2394.9 %5.0
สพ.พังงา10,610.981,608.0084.8 %5.0700.03413.5740.9 %5.0
รจจ.พังงา 70,052.9399,945.00-42.7 %0.0741.75754.85-1.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,563.73683.0073.4 %5.0414.760.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,377.932,601.0077.1 %5.01,004.25557.7444.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,569.34807.0077.4 %5.0642.98147.6777.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,473.215,640.22-62.4 %0.0741.76518.2730.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,203.641,560.0051.3 %5.0738.03265.4264.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา11,045.009,094.9317.7 %5.02,544.55711.9872.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา25,696.169,524.3262.9 %5.01,591.63278.6382.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง21,172.706,913.7667.3 %5.01,590.48352.8577.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา7,858.483,623.3553.9 %5.0324.98382.30-17.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา46,358.0636,758.7020.7 %5.01,017.27489.4551.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา17,267.0514,265.5017.4 %5.0548.25756.75-38.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง24,683.3013,782.9944.2 %5.0653.03239.3063.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า34,001.1414,141.0058.4 %5.0669.29334.6250.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,593.8914,342.58-5.5 %0.01,573.161,305.5117.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,339.371,775.0046.8 %5.0651.14394.7739.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,418.89720.0070.2 %5.0414.79268.5035.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,040.028,898.4836.6 %5.03,907.543,653.386.5 %3.0
รวม 533,165 394,114 26.08 % 51,780 21,716 58.06 %