สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,038.47773.0074.6 %5.0776.55204.6373.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 264,289.9921,683.0066.3 %5.0435.32474.08-8.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี17,202.3524,251.31-41.0 %0.073.81123.50-67.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี53,699.1610,283.4080.8 %5.0210.41260.43-23.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,020.571,926.0036.2 %5.0928.68154.7983.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี26,984.5819,536.0027.6 %5.03,324.69829.3675.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี3,787.101,855.0051.0 %5.0310.14113.3663.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,432.64396.0091.1 %5.0294.6068.7976.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,553.31589.0083.4 %5.0422.1484.4680.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,169.9390.0097.2 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,606.86322.0091.1 %5.0449.47125.3572.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,249.96165.0094.9 %5.0266.6068.7074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,282.31299.0093.0 %5.0354.9370.1580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,283.00297.0091.0 %5.0373.5072.8380.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,329.19402.0087.9 %5.0305.4378.5774.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,387.66541.0084.0 %5.0388.1285.3678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,815.36402.0089.5 %5.0415.1581.9280.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,616.73287.0092.1 %5.0498.3393.8981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,374.60244.0092.8 %5.0303.900.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,297.36411.0087.5 %5.0415.0013.6796.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,422.77352.0089.7 %5.0190.020.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,191.05156.0095.1 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,644.22273.0092.5 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,528.59382.0089.2 %5.0338.5668.9179.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,202.3474.0097.7 %5.0211.150.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์359.03187.0047.9 %5.0148.400.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,370.40146.0095.7 %5.0175.180.9099.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก7,106.5021,824.40-207.1 %0.02,415.80193.7092.0 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบ2,251.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ425.87ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี3,495.983,382.323.3 %1.51,081.69752.7930.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,616.682,000.0023.6 %5.0687.02475.0030.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,934.93857.0070.8 %5.0540.34187.0965.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ2,771.011,629.0041.2 %5.0594.48235.6060.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,628.421,298.7050.6 %5.0603.85305.6649.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,377.65691.0070.9 %5.0477.39227.4552.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,001.92872.4082.6 %5.01,651.7579.5995.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,712.302,586.0030.3 %5.0800.65498.8637.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี2,482.521,204.7851.5 %5.01,366.04808.5040.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,149.991,858.4041.0 %5.0947.69376.7460.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 712,630.3712,132.003.9 %1.54,702.143,252.2530.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,593.161,947.5057.6 %5.01,536.49345.8077.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,094.761,411.0054.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี5,382.621,428.0073.5 %5.01,518.17950.0037.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,112.233,298.7419.8 %5.01,861.031,563.3416.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี23,807.6520,171.9615.3 %5.02,404.83722.0570.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,070.681,317.1136.4 %5.0560.99311.0944.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,414.224,077.3536.4 %5.02,188.81782.8064.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,705.713,485.1438.9 %5.01,172.46780.0033.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี9,950.0322,572.94-126.9 %0.02,487.99333.1686.6 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี279,665.13216,947.4122.4 %5.01,459.8941.5797.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 9,579.7515,282.99-59.5 %0.03,324.605,833.75-75.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)6,000.837,667.31-27.8 %0.01,719.812,041.10-18.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,735.931,015.0072.8 %5.01,118.8471.2593.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,893.205,633.11-44.7 %0.01,440.93428.2370.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)13,381.299,810.9626.7 %5.05,106.30695.4086.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 115,998.536,283.44-4.7 %0.02,384.752.8599.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง19,275.3610,376.4646.2 %5.0402.07234.4841.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี1,527.96504.0067.0 %5.087.1950.0742.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,324.211,510.0054.6 %5.0985.7442.8995.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,032.31672.0077.8 %5.0857.69344.3459.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี4,714.6942,881.79-809.5 %0.01,708.33950.0044.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี5,614.265,153.338.2 %4.01,413.11785.4444.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี3,574.142,005.4543.9 %5.01,080.80380.7864.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,431.925,154.0019.9 %5.01,784.40189.3489.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,064.29ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,246.484,549.3713.3 %5.01,461.12487.4466.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี6,609.164,813.5927.2 %5.01,993.57827.1958.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี23,667.8114,852.0037.2 %5.0907.98521.7442.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี65,510.8420,950.0168.0 %5.0675.11541.0619.9 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 116,001.5978,585.6432.3 %5.02,293.61977.7557.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,630.031,272.0851.6 %5.0725.42348.7951.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,920.26ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ178.79ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี20,286.9513,760.0032.2 %5.01,443.66591.9059.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,058.071,295.2657.6 %5.0909.6621.3097.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,263.925,724.248.6 %4.01,556.20251.7583.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี8,437.563,679.0056.4 %5.03,267.64540.0083.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,235.284,531.55-40.1 %0.01,249.70741.4540.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี9,293.7810,961.12-17.9 %0.03,362.72347.2389.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9,339.837,181.2723.1 %5.03,362.720.90100.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี17,585.521,614.0090.8 %5.0760.46285.0062.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 187,855.0712,856.0085.4 %5.01,316.83419.9068.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 228,853.9214,612.6049.4 %5.01,369.17383.9572.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 365,127.1611,473.1382.4 %5.03,187.24471.7285.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 426,425.348,909.6366.3 %5.03,076.16149.1595.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 526,477.7410,142.4061.7 %5.01,311.31390.8470.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม99,289.1522,858.0077.0 %5.01,177.74321.9872.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี51,244.0072,999.78-42.5 %0.01,262.11273.1178.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี27,745.1127,191.002.0 %1.01,084.31221.3579.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล56,646.3519,017.5166.4 %5.01,020.43797.7121.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ35,176.3415,957.0054.6 %5.01,080.47290.3173.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี19,918.6526,988.66-35.5 %0.03,003.662,010.9033.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,316.497,320.9521.4 %5.03,911.951,115.5771.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี16,803.2024,267.00-44.4 %0.01,126.03188.1083.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,121.471,563.0049.9 %5.0624.99105.4583.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี33,693.2831,177.007.5 %3.52,943.51961.5367.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,413.851,199.0072.8 %5.01,213.92536.5255.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,781.234,570.004.4 %2.01,556.2042.8997.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,055.39769.9274.8 %5.0890.64248.3372.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี29,949.7512.46100.0 %5.06,640.865,311.9520.0 %5.0
รวม 1,651,989 1,014,920 38.56 % 128,764 49,377 61.65 %