สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,223.99950.0057.3 %5.0573.59159.6772.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี7,321.476,407.9012.5 %5.056.16172.72-207.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี6,441.184,655.4027.7 %5.065.3162.704.0 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี108,542.894,349.0196.0 %5.04,604.27231.7095.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 471,999.602,001.9897.2 %5.04,569.8849.4998.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,865.841,203.0058.0 %5.0801.79146.9181.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1032,337.329,676.2070.1 %5.03,810.85201.1394.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี19,290.8318,403.344.6 %2.04,966.29620.8387.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี4,959.483,899.6621.4 %5.0571.9348.6791.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,310.80303.0090.8 %5.0251.00116.2853.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี729.48760.00-4.2 %0.0327.1347.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,522.1393.0097.4 %5.0266.0386.4667.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,138.73238.0095.4 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม2,856.981.00100.0 %5.0480.2446.4990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,223.39131.0095.9 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,405.43380.0088.8 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,799.37296.0092.2 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,595.17192.0094.7 %5.0307.8838.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,492.40294.0091.6 %5.0442.01124.0771.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,628.37246.0093.2 %5.0283.7170.2075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,134.13155.0096.3 %5.0279.743.9798.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ3,988.28208.0094.8 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,629.86296.0091.8 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,772.85661.0082.5 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,842.767,327.18-51.3 %0.02,382.391,492.6737.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,129.864,886.31-18.3 %0.0915.88296.1767.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี1,929.24175.2090.9 %5.0411.45166.4459.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,221.72661.0070.2 %5.0433.25167.5461.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,281.47550.0075.9 %5.0458.54158.4865.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,347.89674.5071.3 %5.0447.08186.4058.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี4,770.131,611.0066.2 %5.0751.37240.2268.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,724.861,823.0051.1 %5.01,182.10448.3262.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,321.98933.0071.9 %5.0877.84313.4164.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 513,800.8326,869.00-94.7 %0.07,244.374,522.2537.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,451.27514.0085.1 %5.0725.72343.0752.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี8,872.825,695.0035.8 %5.03,387.962,596.9523.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,120.242,132.00-0.6 %0.0584.77519.8011.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี6,801.574,190.0038.4 %5.01,695.54827.0051.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,305.372,863.0046.0 %5.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,788.331,323.9665.1 %5.01,760.201,710.962.8 %1.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี19,732.3317,885.009.4 %4.52,665.35189.9592.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี242,188.20354,216.69-46.3 %0.01,349.201,079.2020.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,215.541,221.0062.0 %5.0915.8870.6392.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)5,443.262,904.9646.6 %5.01,163.01372.6368.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,067.919,474.685.9 %2.54,027.821,367.0366.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 310,039.256,144.0038.8 %5.03,594.073,661.00-1.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี2,937.061,023.0065.2 %5.086.240.9598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,505.671,083.0069.1 %5.01,048.99115.5689.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,257.34762.0076.6 %5.0896.87328.9563.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,466.753,948.8911.6 %5.0956.98502.5547.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี6,382.9239,381.00-517.0 %0.01,771.602,219.19-25.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,445.758,821.00-62.0 %0.01,695.541,165.6531.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,639.721,275.5065.0 %5.0723.08584.2519.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,423.4512,228.75-29.8 %0.02,247.00213.3690.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี10,386.481,387.0086.6 %5.0801.78199.5175.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,964.403,020.7623.8 %5.01,182.10418.2464.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,071.375,842.003.8 %1.51,885.69500.4273.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,303.041,988.8053.8 %5.01,391.28244.1782.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี6,382.125,004.7021.6 %5.01,125.05169.9384.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี13,506.279,190.0032.0 %5.0571.23361.3136.7 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 89,535.6550,710.8343.4 %5.01,784.12329.0681.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,604.57688.0073.6 %5.0649.6554.1791.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,384.422,754.0037.2 %5.01,239.15322.7674.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี14,727.719,700.0034.1 %5.01,619.26133.0091.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,078.262,373.5722.9 %5.0419.26185.3655.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี9,643.4710,912.00-13.2 %0.02,670.36339.4987.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี7,345.683,133.3057.3 %5.02,532.24161.8093.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี6,478.903,452.5646.7 %5.01,352.68217.5583.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี5,910.775,170.5012.5 %5.02,646.64960.3063.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 130,180.8911,447.4662.1 %5.01,395.78881.2036.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 233,802.6111,424.0066.2 %5.01,482.47588.0560.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 333,228.0411,582.3165.1 %5.01,381.32609.5255.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 459,843.729,115.5484.8 %5.01,528.28560.1763.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี11,824.621,505.0087.3 %5.0463.83271.7741.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี7,770.754,761.0138.7 %5.0335.96239.5928.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี79,819.28102,009.00-27.8 %0.01,821.18214.5988.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี27,057.5024,064.0011.1 %5.01,079.50212.6180.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี158,163.11204.0199.9 %5.01,227.4329.3197.6 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี19,792.373,314.6083.3 %5.0845.99321.0062.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี62,303.6421,876.0064.9 %5.01,003.30765.3423.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี30,417.6618,546.0139.0 %5.01,003.3085.5091.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี39,401.9820,680.2447.5 %5.01,012.38429.8057.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ70,594.4210,960.8684.5 %5.01,017.80209.3279.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน95,389.6219,064.0080.0 %5.01,042.82484.2053.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี22,594.4117,596.2122.1 %5.02,790.352,718.752.6 %1.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี8,072.935,883.0027.1 %5.02,616.00137.2894.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี56,784.8542,643.0024.9 %5.01,477.40316.7578.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,619.851,030.6160.7 %5.01,285.36133.0889.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,297.051,758.0059.1 %5.01,054.97373.8264.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,562.435,515.99-20.9 %0.01,801.58516.8271.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,044.081,624.0046.7 %5.01,132.02263.2976.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 49,412.904,133.0056.1 %5.02,560.12951.9062.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี923.30112.0087.9 %5.0399.80255.5536.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ4,898.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,204.29ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,771,891 1,044,576 41.05 % 126,886 44,862 64.64 %