สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,238.19346.0084.5 %5.0532.55165.4268.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0247.7958.1776.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,194.163,062.004.1 %2.0890.42122.3786.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,124.1227.1099.1 %5.0719.3021.3197.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์11,388.119,792.6014.0 %5.02,411.80985.4059.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,778.55781.0083.7 %5.0293.8442.1785.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,123.03498.0087.9 %5.0323.2982.6174.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,257.61638.0085.0 %5.0225.5783.5163.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,455.58260.0092.5 %5.0200.6940.5679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,054.50204.0095.0 %5.0387.3896.9775.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,724.13400.0089.3 %5.0406.5379.3080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,990.4410.0099.7 %5.0402.0981.4379.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,607.70517.0085.7 %5.0318.2492.2871.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,743.64250.0093.3 %5.0377.0020.3494.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,490.20308.0091.2 %5.0147.4219.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,560.10185.0094.8 %5.0293.6894.6167.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์6,298.513,535.5143.9 %5.01,384.861,175.8315.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,982.382,180.0045.3 %5.01,061.56334.9368.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,106.502,019.0535.0 %5.0833.47425.1649.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,926.61468.0084.0 %5.0624.19493.5220.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,675.581,450.0069.0 %5.01,289.851,453.33-12.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,744.853,113.55-78.4 %0.0477.1322.7195.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,777.491,006.7778.9 %5.01,498.93289.3080.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,074.701,992.0051.1 %5.01,240.57202.8983.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์4,647.678,221.00-76.9 %0.01,289.85140.7189.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,456.791,319.7561.8 %5.0871.40344.4760.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,464.65318.0078.3 %5.061.360.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,482.08673.0080.7 %5.0596.0256.4090.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,696.33750.0072.2 %5.0586.19111.6081.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,247.582,031.5037.4 %5.0890.44206.1176.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ40,467.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,893.75ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,272.353,900.008.7 %4.01,251.74148.3888.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,407.841,953.0042.7 %5.0890.42585.7134.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,581.688,673.56-55.4 %0.01,403.9583.1694.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,263.372,351.0028.0 %5.0852.46367.6556.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,146.451,679.0046.6 %5.0871.43459.1147.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์4,570.31227.0095.0 %5.01,365.84232.8583.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์4,763.441,434.0069.9 %5.01,029.42421.1059.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,036.113,206.00-5.6 %0.0418.3522.2694.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์30,159.402,227.0092.6 %5.0843.97457.3845.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 94,496.7748,631.0048.5 %5.01,282.311,034.9519.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,669.89931.0065.1 %5.0491.0872.7285.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,092.311,971.0061.3 %5.0776.42258.4066.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,579.78537.3079.2 %5.0624.22192.6869.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,605.224,470.6620.2 %5.01,350.24612.5654.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,947.511,615.0059.1 %5.01,213.72775.9536.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์8,321.586,131.9326.3 %5.01,765.18325.3881.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์67,443.574,663.9593.1 %5.02,058.641,461.3929.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 132,984.589,878.7070.1 %5.02,073.06363.9682.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 228,830.846,791.1676.4 %5.0984.4331.7196.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 347,270.697,757.6183.6 %5.01,311.53466.7564.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์11,378.816,080.0646.6 %5.0421.42294.5030.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง24,000.506,320.0073.7 %5.01,048.961,425.00-35.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์29,286.7118,111.0038.2 %5.0898.96310.3365.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง33,340.8114,462.7856.6 %5.0880.40311.6064.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี43,292.0112,878.0070.3 %5.0823.16586.1528.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์15,372.9517,730.32-15.3 %0.01,992.851,528.0023.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,965.461,618.0045.4 %5.0776.34424.2445.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,677.021,322.0050.6 %5.0567.15357.4637.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์44,178.8410,207.5276.9 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 681,249 254,116 62.70 % 57,850 25,891 55.24 %