สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,665.99816.0069.4 %5.0447.45124.6872.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,706.511,724.0036.3 %5.0543.73110.1479.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,894.051,754.0039.4 %5.0618.590.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร22,424.4612,283.0045.2 %5.02,710.35548.9179.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร3,730.721.00100.0 %5.0200.970.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,612.84786.0078.2 %5.0235.1943.2681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,975.41775.0080.5 %5.0425.8282.6780.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,473.65498.0085.7 %5.0222.38100.2754.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,643.96775.0078.7 %5.0295.2398.0466.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,466.04561.0083.8 %5.0259.9880.3469.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,430.60509.0085.2 %5.0201.3491.5454.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,547.48300.0091.5 %5.0178.66101.7243.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,051.97586.0085.5 %5.0221.1768.5869.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,159.112,818.0032.2 %5.01,055.961,019.193.5 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,543.001,811.0048.9 %5.0576.06621.78-7.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,292.081,994.0039.4 %5.0656.62175.8973.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,637.431,447.0045.1 %5.0523.51262.1449.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,692.531,976.0057.9 %5.01,374.611,090.9320.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,122.102,891.00-36.2 %0.0515.23570.42-10.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,310.541,660.0061.5 %5.01,208.09609.1249.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)3,422.872,286.0033.2 %5.0822.24280.0465.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร11,369.638,637.0124.0 %5.01,512.34341.1377.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,055.101,077.0064.7 %5.0694.6553.9092.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,690.12626.0063.0 %5.050.6074.34-46.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร2,899.99937.0067.7 %5.0675.640.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,673.72770.0071.2 %5.0523.51275.3847.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,664.662,702.0026.3 %5.0846.78200.5576.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,284.151,122.7712.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร7,186.725,042.0029.8 %5.01,512.34511.8766.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,174.621,514.0052.3 %5.0732.69234.0168.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,341.2710,856.12-71.2 %0.01,512.3468.4095.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,306.731,840.9144.3 %5.0656.62216.6667.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร10,905.352,190.1079.9 %5.0903.83413.0054.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,875.883,766.002.8 %1.0846.7840.9395.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,038.611,876.0053.5 %5.0590.38281.7052.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,835.903,883.00-36.9 %0.0580.560.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,279.761,629.0085.6 %5.0941.86336.3064.3 %5.0
รจจ.พิจิตร 34,281.2433,851.971.3 %0.5700.77363.4648.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,676.52836.0068.8 %5.0447.4565.0285.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,346.761,131.8966.2 %5.0694.65333.0552.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,067.05822.3073.2 %5.0446.82217.2351.4 %5.0
สปส.จ.พิจิตร3,948.744,726.78-19.7 %0.0903.83707.3321.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,268.124,121.00-26.1 %0.0713.70513.1228.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,908.093,258.6616.6 %5.0770.7239.8494.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 137,463.0712,774.5265.9 %5.01,197.96337.5771.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 229,886.7612,282.3358.9 %5.01,309.13290.8677.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,069.443,808.0824.9 %5.0332.82380.24-14.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร129,216.8149,917.6661.4 %5.0887.761,048.75-18.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร21,526.8416,505.0023.3 %5.0720.241,490.50-106.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร33,535.4413,160.1860.8 %5.0616.30356.1642.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,696.87ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,995.311,687.0043.7 %5.0637.64151.5276.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,566.616,262.00-37.1 %0.01,532.56549.5164.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร9,000.47805.0091.1 %5.03,192.69266.3291.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร15,989.3320,497.33-28.2 %0.03,794.354,372.49-15.2 %0.0
รวม 513,848 272,045 47.06 % 46,058 21,737 52.80 %