สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,489.371,258.0049.5 %5.0412.17193.0453.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80197.36-253.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,065.181,350.0056.0 %5.0386.84159.2058.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,350.321.00100.0 %5.0659.4171.7789.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,242.738,674.006.2 %3.02,066.56531.9574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,359.721,174.0073.1 %5.0308.61171.4644.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,705.10986.0073.4 %5.0330.1237.8388.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,551.18412.0088.4 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,535.44666.0081.2 %5.0313.93122.7360.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,550.00330.0090.7 %5.0289.3798.9365.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,572.05680.0081.0 %5.0328.4332.7390.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,516.97491.0086.0 %5.0420.3842.1090.0 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,477.414,503.30-0.6 %0.0792.4077.9090.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,074.402,459.4220.0 %5.0659.38441.7433.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่3,820.061,229.7167.8 %5.0343.58132.7261.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,266.11643.0071.6 %5.0407.43238.2841.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,708.671,765.0052.4 %5.0925.6043.7095.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,227.831,830.0043.3 %5.0697.41335.1351.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,173.231,782.0043.8 %5.0659.38152.0076.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,557.801,636.0054.0 %5.0773.38336.3056.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่3,763.612,250.0040.2 %5.0944.62927.201.8 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,881.671,401.0025.5 %5.0472.96179.5562.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,441.773,491.8421.4 %5.01,267.95928.7226.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,738.952,059.0044.9 %5.0647.69296.2654.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่4,199.071,253.4370.1 %5.01,096.74418.0061.9 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่714,266.63365,663.0048.8 %5.04,226.99762.8082.0 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,725.271,676.8864.5 %5.0811.50435.1046.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,197.283,877.0052.7 %5.093.1294.33-1.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,205.961,279.0060.1 %5.0678.41134.3280.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,938.061,180.0059.8 %5.0564.19297.5447.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,253.071,830.0043.7 %5.0735.44228.0069.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,011.892,250.0043.9 %5.01,039.70437.0058.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,328.484,992.00-15.3 %0.01,172.81335.1371.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,050.112,522.0050.1 %5.0811.50304.0862.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,846.8011,241.0112.5 %5.01,305.9457.0095.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,835.502,057.0027.5 %5.0640.36426.5533.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,431.673,000.6112.6 %5.0811.50369.5454.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,064.822,491.0018.7 %5.0659.38337.9648.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,538.571,446.0059.1 %5.0849.54480.1043.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,154.182,635.0036.6 %5.0602.33100.6683.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,594.982,431.0077.1 %5.0678.41310.9354.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่62,788.3625,400.0059.5 %5.01,247.06617.5050.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,909.912,635.009.4 %4.5564.30100.6682.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,637.153,547.002.5 %1.0887.57174.8080.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,894.292,304.0020.4 %5.0583.37141.5575.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,438.554,140.1823.9 %5.0963.65318.2567.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,156.671,253.4360.3 %5.0697.41437.0037.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,128.064,887.0051.7 %5.03,017.36547.2081.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่39,189.399,546.1375.6 %5.01,724.47727.5557.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,576.652,504.1055.1 %5.0400.93382.854.5 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่62,606.9148,268.0022.9 %5.01,243.13771.4037.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่21,897.1031,788.00-45.2 %0.0797.121,260.17-58.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,094.2314,283.2611.3 %5.0648.77292.7954.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม17,306.3511,186.0035.4 %5.0584.97325.4444.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก12,398.2924.2099.8 %5.0657.74708.69-7.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่30,599.054,992.0083.7 %5.012,094.021,230.2589.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,017.712,583.5014.4 %5.0618.52499.6319.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,550.211,013.0060.3 %5.0450.20227.0549.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่12,801.061,200.0090.6 %5.03,148.13280.0091.1 %5.0
รวม 1,194,702 624,452 47.73 % 61,472 20,321 66.94 %